Login and take advantage of extra features
Partners of TR Equipment can login to find more information regarding the TR Equipment product range such as more product documents and order information. Please contact TR for information if needed.

Distributör login:

Affärsidé

TR Equipment ska utveckla, tillverka och marknadsföra hjälpmedelsprodukter för Patient Hygien, designade för människor, för världsmarknaden.

Kärnproduktvärden

Säkerhet & Enkelhet - Funktion - Hygien - Ägandekostnad  

Company Values

Expert på hjälpmedel för Patient Hygien - Utmärk kundservice - Flexibla och långsiktiga samarbetspartners

GDPR

Vi samlar endast information relevant för företagets affär mot såväl kunder, leverantörer eller andra intressenter. Vill ni ta del av den information som finns registrerade om Er eller ta del av vår integritetspolicy vänligen kontakta oss via info@trequipment.se.


INTEGRITETSPOLICY TR EQUIPMENT AB / TR EQUIPMENT UK Ltd.

Din integritet är viktig för TR Equipment och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

1. Personuppgiftsansvarig
TR Equipment är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. TR Equipment kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. adressregister.

2. Insamling av personuppgifter
TR Equipment samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från den registrerade. Kontaktuppgifter kan även inhämtas från adressregister och personuppgifter lämnas även till oss från andra kontaktpersoner på kunder eller kontaktytor som nätverksträffar eller liknande.

3. Ändamålen med behandlingen
TR Equipment bedriver främst verksamhet riktad till företag. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med våra kunder. För att kunna uppfylla våra åtaganden i samband med avtalet behöver vi behandla uppgifter som rör kontaktpersoner hos avtalsparten. Personuppgifter samlas in genom

- Kontakter med leverantörer eller kunder.
- Ansökan om lediga tjänster eller anmälan om intresse för anställning,
- Deltagande i undersökningar,
- Kontakt med oss i någon övrig fråga,
För dessa syften kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot den berörda och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

4. Hanteringen av personuppgifter
TR Equipment kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.
I vissa fall kan känsliga personuppgifter om hälsa behandlas när det gäller t.ex. uppgift om allergier och liknande för beställning av mat till kurser eller event. TR Equipment kan även komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där TR Equipment har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att TR Equipment ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

5. Tillgång till personuppgifterna
TR Equipment lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet. Dina personuppgifter kan dock komma att delas med utomstående part exempelvis med andra samarbetspartners till oss, i syfte att tillhandahålla och uppfylla våra tjänster och uppdrag, t.ex. vid kontakt- och lokalförmedling.
TR Equipment säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. TR Equipment AB överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.

6. Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Om den registrerade önskar kommer uppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i minst sju år, i enlighet med bokföringslagen.
Om du prenumererar på något nyhetsbrev eller liknande sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

7. Den registrerades rättigheter
Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som TR Equipment behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till VD i bolaget. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

8. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter
TR Equipment vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos TR Equipment är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa TR Equipment interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

9. Ändringar av Integritetspolicyn
TR Equipment förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer det ej att publiceras på vår hemsida men kan enkelt begäras via info@trequipment.se. Du rekommenderas därför att om du är osäker på innehållet i vår policy eller om det skett ändringar i policyn kontakta oss.


Tranås den 25 maj 2018

<p>Hitta våra distributörer runt om i världen.</p><p><br></p> Find your local dealer

TR Equipment AB

Rundelgatan 2
573 35 Tranås
Sweden


TR Group Inc.

130 North Madison Street
Rockford, IL 61107
USA


TR Equipment UK Ltd.

Innovation Centre,
Gallows Hill,
Warwick
CV34 6UW
England


TRanspoRehaMed GmbH

Grünbaumstrasse 89
42659 Solingen
Germany