GDPR

Vi samlar enbart information som är relevant för företagets affärer till kunder, leverantörer eller intressenter. Ifall du vill ta del av informationen som är registrerad om dig eller ta del av vårt policy vänligen kontakta oss via info@trequipment.se.

INTEGRITETSPOLICY TR EQUIPMENT AB

Din integritet är viktig för TR Equipment och vi vill att du känner dig säker när du lämnar personlig information till oss. Genom denna policy vill vi informera hur vi bearbetar personlig data inom företaget.
1. Personlig data kontroll
TR Equipment är ansvarig för den personliga datan som du lämnar till oss. Tillexempel namn, personnummer, adress, e-mail, adress och telefon nummer. TR Equipment kan också få information från en tredje part såsom adressregister.

2. Insamling av personlig data

TR Equipment samlar in perosnlig data på flera sätt, men främst direkt från data. Kontaktinformation kan också hämtas från adressregister och personlig information ges också till oss från andra kontakpersoner eller kontaktområden som nätverk.

3. Syftet med behandlingen

TR Equipment bedriver främst verksamhet riktad mot företag. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra eller ingå avtal med våra kunder. För att kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med avtalet behöver vi behandla uppgifter som rör kontaktpersoner hos avtalsparten. Personuppgifter samlas in genom:

- Kontakter med leverantörer eller kunder.

-Ansökan om lediga tjänster eller intresseanmälan,

-Deltagande i undersökningar,

- Kontakta oss för andra frågor,

För dessa ändamål kommer personuppgifter att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter gentemot den berörda personen och leverera tjänster, administrera avtalsförhållanden, tillhandahålla kundservice och för marknadsföringsändamål.


4. Handhavande av personlig data

TR Equipment kan komma att använda kunders och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter för ovanstående ändamål. Sådan information består av namn, adress, e-post, befattning och annan information som är väsentlig att tillhandahålla. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.
I vissa fall kan känsliga personuppgifter om hälsa behandlas när det gäller t.ex. uppgift om allergier och liknande för beställning av mat till kurser eller event. TR Equipment kan även komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där TR Equipment har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att TR Equipment ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

5. Tillgång till personuppgifterna

TR Equipment lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet. Dina personuppgifter kan dock komma att delas med utomstående part exempelvis med andra samarbetspartners till oss, i syfte att tillhandahålla och uppfylla våra tjänster och uppdrag, t.ex. vid kontakt- och lokalförmedling.
TR Equipment säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. TR Equipment AB överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.

6. Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Om den registrerade önskar kommer uppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i minst sju år, i enlighet med bokföringslagen.
Om du prenumererar på något nyhetsbrev eller liknande sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

7. Den registrerades rättigheter
Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som TR Equipment behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till VD i bolaget. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

8. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter

TR Equipment vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt bransch standard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos TR Equipment är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa TR Equipment interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

9. Ändringar av Integritetspolicyn

TR Equipment förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer det ej att publiceras på vår hemsida men kan enkelt begäras via info@trequipment.se. Du rekommenderas därför att om du är osäker på innehållet i vår policy eller om det skett ändringar i policyn kontakta oss.


Tranås 25:e Maj 2018


Affärsidé

TR Equipment ska utveckla, tillverka och marknadsföra hjälpmedelsprodukter för Patient Hygien, designade för människor, för världsmarknaden.

Kärnproduktvärden

Säkerhet & Enkelhet - Funktion - Hygien – Låg Ägandekostnad

Företagets värderingar

Expert på hjälpmedel för Patient Hygien - Utmärk kundservice - Flexibla och långsiktiga samarbetspartners

Hjälpmedel

Utforska våra nya hjälpmedel

Nya funktioner och nytt utseende, men samma bra kvalité. För oss är det viktigt att våra nya hjälpmedel håller bästa möjliga kvalitet, och vi är stolta att tillhandahålla långsiktiga lösningar.

Visa alla våra hjälpmedel

Kärnproduktvärden

Kärnproduktvärden

Säkerhet & Enkelhet - Funktion - Hygien – Låg Ägandekostnad

Webbsidan använder cookies för statistik och användarupplevelse. 

TR Equipment använder cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att ge utrymme för förbättring och utveckling av webbsidan och för att kunna rikta fler erbjudanden direkt till dig.

Vänligen läs vår personlig data policy. Om du samtycker till vår användning , välj Tillåt Alla. Vill du ändra ditt val efteråt så kommer du hitta det alternativet längst ner på sidan.

Cookies